Algemene Voorwaarden


1.  Algemeen
1.1. Alegre biedt diensten aan betreffende het verkopen van Catalaanse Food & Beverage en aanverwante artikelen door heel Nederland.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-Alegre import: eenmanszaak gevestigd aan de Spieringweg 635, 214 ED Vijfhuizen, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder handelsregisternummer 59193506, welke eenmanszaak  tevens handelt onder de handelsnaam Alegre.
– Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Alegre import opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.
– Website: de door Alegre import gehouden website met als URL http://www.alegreimport.nl- http://www.alegreimport.com – https://www.alegre.shop
1.3. Alegre import behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Aanbod en Overeenkomst
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Alegre import is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
– De potentiële koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Alegre verzonden. Deze gegevens zijn door Alegre ontvangen; of
– Alegre heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële koper schriftelijk akkoord is bevonden.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Alegre herroepen worden in geval de koper niet aan de door Alegre gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze door Alegre worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Alegre kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die Alegre in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverr, zolang dat niet is betaald, Alegre geen producten zal leveren.
3.2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Alegre worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4. Betaling
Bij bestellingen via de Website kan de Koper betalen middels vooruitbetaling, via iDeal. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. In de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever is Alegre geen partij.

5.Levering en Leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling door de koper door of namens Alegre afgeleverd of op de door koper opgeven bezorgdatum. De door Alegre aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.3 De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.
5.4 Indien op het beoogde moment van levering door de koerier noch de koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Alegre vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten.
5.5 Terstond na ontvangst dient de koper de producten te controleren. Indien de koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de koper contact opnemen met onze klantenservice via info@alegre.shop. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van Alegre zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

6.Overmacht 
6.1 In geval van overmacht is Alegre niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. Alegre is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

7. Herroepingsrecht bij levering van producten
7.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Deze regel geldt slecht voor non-food artikelen. In geval van food kan er geen gebruik worden gemaakt van het retourrecht.
7.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Transportkosten voor retourneren komen voor rekening van de koper.

8. Kosten in geval van herroeping 
8.1 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
8.2 Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

9.  Uitsluiting herroepingsrecht
9.1 Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien Alegre dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
9.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
10.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

10. Persoonsgegevens
Alegre zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Alegre intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Alegre neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1. Alegre is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
11.2. De Koper vrijwaart Alegre voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

12. Overige bepalingen
12.1. Ten laste van de koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Alegre, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Alegre bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.
12.2 De overeenkomsten aangegaan door Alegre worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.